Bhavesh's Tryst

Little poems & notes created to break the mudane

Saturday, November 26, 2011

 

આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!

જરૂર જેટલી જ લાગણીઓ

રિચાર્જ કરતો થઈ ગયો

ખરે ટાણે જ ઝીરો બેલેન્સ 

દેખાડતો થઈ ગયો

આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!

સામે કોણ છે એ જોઈને

સંબંધ રિસિવ કરતો થઈ ગયો

સ્વાર્થનાં ચશ્મા પહેરી મિત્રતાને પણ

સ્વીચ ઓફ કરતો થઈ ગયો

આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!

આજે MITA તો કાલે GITA એમ

મોડેલ બદલતો થઈ ગયો

મિસિસને છોડીને મિસને

એ કોલ કરતો થઈ ગયો

 આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!

પડોશીનુ ઊંચું મોડેલ જોઈ

જુઓને જીવ બાળતો થઈ ગયો

સાલું, થોડી રાહ જોઈ હોત તો!

એવું ઘરમાં યે કહેતો થઈ ગયો

 આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!

હોય બરોડામાં અને છું સુરતમાં

એમ કહેતો એ થઈ ગયો

આજે હચ તો કાલે રિલાયન્સ એમ

ફાયદો જોઈ મિત્રો પણ બદલતો થઈ ગયો

 આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!

ઈનકમિંગ આઉટ ગોઈંગ ફ્રીનાં ચક્કરમાં

કુટુંબનાં જ કવરેજ બહાર એ થઈ ગયો

હવે શું થાય બોલો

મોડેલ ફોર ટુ  ઝીરો એ થઈ ગયો

 આ માણસ જાણે મોબાઈલ થઈ ગયો!

 

 

   

  

FW: Flower carpet

 

 

TOO BEAUTIFUL FOR WORDS.


This beautiful "carpet" is created every year in the Grand Palace in Brussels. It's made entirely

with fresh flowers - begonias. What a breathtaking sight! Isn't it wonderful that there is so much

beauty in this world and the computer enables all to enjoy it.

 
BRUSSELS IN BLOOM

 


 


 


 

How's that for a flower garden?

 
Wednesday, November 23, 2011

 

Amazing Topiary Art !

 
 


 

DISCOVERIES NEHRU FAMILY

 

DISCOVERIES ABOUT THE NEHRU - INDIRA GANDHI FAMILY

It is very shocking !!!

True History of Great Congress Politicians…Please read. It will take your 5 mins but you will come to know who are ruling our Country INDIA .

The Nehru-Gandhi dynasty starts with the Mughal man named Ghiyasuddin Ghazi. He was the City Kotwal I.e. Police officer of Delhi prior to the uprising of 1857, under the Mughal rule. After capturing Delhi in 1857, in the year of the mutiny, the British were slaughtering all Mughals everywhere. The British made a thorough search and killed every Mughal so that there were no future claimant to the throne of Delhi . The Hindus on the other hand were not targeted by the British unless isolated Hindus were found to be siding with the Mughals, due to past associations. Therefore, it became customary for many Mohammedans to adopt Hindu names. So, the man Ghiyasuddin Ghazi (the word means kafir-killer) adopted a Hindu name Gangadhar Nehru and thus saved his life by the subterfuge. Ghiyasuddin Ghazi apparently used to reside on the bank of a canal (or Nehr) near the Red Fort. Thus, he adopted the name "Nehru" as the family name. Through out the world, we do not find any descendant other than that of Gangadhar, having the surname Nehru. The 13th volume of the “Encyclopedia of Indian War of Independenceâ€
(ISBN:81-261-3745-9) by M.K. Singh states it elaborately. The Government of India have been hiding this fact.

City Kotwal was an important post like today's Commissioner of Police. It appears from Mughal records that there was no Hindu Kotwal employed. It was extremely unlikely for a Hindu to be hired for that post. Compulsorily only Mohammedans of foreign ancestry were hired for such important posts.

Jawaharlal Nehru's second sister Krishna Hutheesing also mentions in her memoirs that her grandfather was the city Kotwal of Delhi prior to 1857's uprising when Bahadur Shah Zafar was still the sultan of Delhi . Jawaharlal Nehru, in his autobiography, states that he have seen a picture of his grandfather which portrays him like a Mughal nobleman. In that picture it appears that he was having long & very thick beard, wearing a Muslim cap and was having two swords in his hands. Jawaharlal Nehru also states in his autobiography that on their way to Agra (a seat of Mughal influence) from Delhi , the members of his grand father's family were detained by the British. The reason for the detention was their Mughal features. They however pleaded that they were Kashmiri Pandits and thus got away. The Urdu literature of the 19th century, especially the works of Khwaja Hasan Nizami, are full of the miseries that the Mughals and Mohammedans have to face then. They also describe how Mughals escaped to other cities to save their lives. In all probability, Jawahar Nehru's Mughal grandfather and his family were among them.

~*~*~*~*~*~
Jawaharlal Nehru was a person that India adores. He was undoubtedly a very sound politician and a gifted individual. But, the Government of India has not built a memorial of Jawaharlal Nehru at his birth place 77 Mirganj in Allahabad ,
because it is a brothel. The entire locality is a well known red light area since long. It has not become a brothel recently, but it has been a brothel even before Jawaharlal Nehru's birth. A portion of the same house was sold by his father Motilal Nehru to a prostitute named Lali Jaan and it came to be known as “Imambadaâ€. If you have some doubt, you may visit the place. Several dependable sources and also encyclopedia.com<http://encyclopedia.com/>& Wikipedia say this. Motilal Nehru along with his family, later shifted to Anand Bhawan. Remember that Anand Bhawan is Jawaharlal Nehru's ancestral house and not his birth place.

M. O. Mathai of Indian Civil Service served as the Private Secretary to Prime Minister Jawaharlal Nehru. Mathai has written a book “Reminiscences of the Nehru Ageâ€
(ISBN-13: 9780706906219).In the book Mathai reveals that there was intense love affair between Jawaharlal Nehru and Edwina Mountbatten (wife of the last Viceroy to India , Louis Mountbatten). The romance was a source of great embarrassment for Indira Gandhi, who used to seek Maulana Abul Kalam Azad's help in persuading her father to be little discreet about their relationship.

Nehru with lady Mountbatten

Also Nehru had love affair with Sarojini Naidu's daughter Padmaja Naidu, whom Nehru got appointed as the Governor of Bengal. It is revealed that he used to keep her portrait in his bed room, which Indira would often remove. It caused some tension between father and daughter.

Sraddha Mata

Apart from these ladies, Pandit Nehru had an affair with a sanyasin from Benares named Shraddha Mata. She was an attractive Sanskrit scholar well versed in the ancient Indian scriptures and mythology. When she conceived out of their illicit relationship, in 1949, in a convent in Bangalore , she insisted that Nehru should marry her. But, Nehru declined that because it could affect his political career. A son was born and he was kept at a Christian Missionary Boarding School . His date of birth is estimated to be 30th May, 1949. He may be in his early sixties now. Convents in such matters maintain secrecy to prevent humiliation of the child. Though Mathai confirmed the existence of the child, no efforts have ever been made to locate him. He must have grown up as a Catholic Christian blissfully ignorant of who his father was.

Netaji Subhash Chandra Bose and Dr. Shyama Prasad Mukherjee were competitors of Jawaharlal Nehru for the post of Prime Minister of India and both of them died under mysterious circumstances.

Knowing all these facts, is there any meaning of celebrating Nehru's birthday as Children's Day? Presenting him as a different person to our children and hiding the truth, amounts to denying education to them.

~*~*~*~*~*~

As per the book “The great divide: Muslim separatism and partitionâ€
(ISBN-13:9788121205917) by S.C. Bhattâ€" Jawaharlal Nehru's sister Vijaya Lakshmi eloped with her father's employee Syud Hussain. Then Motilal Nehru forcefully took her back and got her married with another man named Ranjit Pandit.

~*~*~*~*~*~

Indira Priyadarshini perpetuated immorality in the Nehru dynasty. Intellectual Indira was admitted in Oxford University but driven out from there for non-performance. She was then admitted to Shantiniketan University but, Guru Dev Rabindranath Tagore chased her out for bad conduct.

After driven out of Shantiniketan, Indira became lonely as father was busy with politics and mother was dieing of tuberculosis in Switzerland . Playing with her loneliness, Feroze Khan, son of a grocer named Nawab Khan who supplied wines etc to Motilal Nehru's household in Allahabad , was able to draw close to her. The then Governor of Maharashtra, Dr. Shriprakash warned Nehru, that Indira was having an illicit relation with Feroze Khan. Feroze Khan was then in England and he was quite sympathetic to Indira. Soon enough she changed her religion, became a Muslim woman and married Feroze Khan in a London mosque. Indira Priyadarshini Nehru changed her name to Maimuna Begum. Her mother Kamala Nehru was totally against that marriage. Nehru was not happy as conversion to Muslim will jeopardize her prospect of becoming Prime Minister.

So, Nehru asked the young man Feroze Khan to change his surname from Khan to Ghandy. It had nothing to do with change of religion from Islam to Hinduism. It was just a case of a change of name by an affidavit. And so Feroze Khan became Feroze Ghandy, though it is an inconsistent name like Bismillah Sarma. Both changed their names to fool the public of India . When they returned to India , a mock vedic marriage was instituted for public consumption. On Gandhiji's advice the spelling was changed from GHANDY to GANDHI (its a pity how the change of a little spelling in a name can change the history of a nation). Thus, Indira and her descendants got the fancy name Gandhi. Both Nehru and Gandhi are fancy names. As a chameleon changes its colour, this dynasty have been changing its name to hide its real identity.

Indira Gandhi had two sons namely Rajiv Gandhi and Sanjay Gandhi. Sanjay was originally named as Sanjiv that rhymed with Rajiv, his elder brother's name. Sanjiv was arrested by the British police for a car theft in the UK and his passport was seized. On Indira Gandhi's direction, the then Indian Ambassador to UK , Krishna Menon misusing his power, changed his name to Sanjay and procured a new passport. Thus Sanjiv Gandhi came to be known as Sanjay Gandhi.

It is a known fact that after Rajiv's birth, Indira Gandhi and Feroze Gandhi lived separately, but they were not divorced. The book “The Nehru Dynastyâ€
(ISBN 10:8186092005) by K. N. Rao states that the second son of Indira (or Mrs. Feroze Khan) known as Sanjay Gandhi was not the son of Feroze Gandhi. He was the son of another Muslim gentleman named Mohammad Yunus.

Interestingly Sanjay Gandhi's marriage with the Sikh girl Menaka took place in Mohammad Yunus" house in New Delhi . Apparently Yunus was unhappy with the marriage as he wanted to get him married with a Muslim girl of his choice. It was Mohammad Yunus who cried the most when Sanjay Gandhi died in plane crash. In Yunus" book, “Persons, Passions & Politicsâ€
(ISBN-10: 0706910176) one can discover that baby Sanjay was circumcised following Islamic custom.

It is a fact that Sanjay Gandhi used to constantly blackmail his mother Indira Gandhi, with the secret of who his real father is. Sanjay exercised a deep emotional control over his mother, which he often misused. Indira Gandhi chose to ignore his misdeeds and he was indirectly controlling the Government.

When the news of Sanjay Gandhi's death reached Indira Gandhi, her first question was “Where are his keys and his wrist watch?â€
. Some deep secrets about the Nehru-Gandhi dynasty seems to be hidden in those objects.The plane accident was also mysterious. It was a new plane that nosedive to a crash and yet the plane did not explode upon impact. It happens when there is no fuel. But the flight register shows that the fuel tank was made full before take-off. Indira Gandhi using undue influence of PM's office prohibited any inquiry from taking place. So, who is the suspect?

Indira and Sanjay Gandhi

The book “The Life of Indira Nehru Gandhiâ€
(ISBN: 9780007259304) by Katherine Frank sheds light on some of Indira Gandhi's other love affairs. It is written that Indira's first love was with her German teacher at Shantiniketan. Later she had affair with M. O. Mathai (father's secretary), then Dhirendra Brahmachari (her yoga teacher) and at last with Dinesh Singh (Foreign Minister).

Former Foreign Minister K Natwar Singh made an interesting revelation about Indira Gandhi's affinity to the Mughals in his book “Profile and Lettersâ€
(ISBN: 8129102358). It states that- In 1968 Indira Gandhi as the Prime Minister of India went on an official visit to Afghanistan . Natwar Sing accompanied her as an IFS officer in duty. After having completed the day's long engagements, Indira Gandhi wanted to go out for a ride in the evening. After going a long distance in the car, Indira Gandhi wanted to visit Babur's burial place, though this was not included in the itinerary. The Afghan security officials tried to dissuade her, but she was adamant. In the end she went to that burial place. It was a deserted place. She went before Babur's grave, stood there for a few minutes with head bent down in reverence. Natwar Singh stood behind her. When Indira had finished her prayers, she turned back and told Singh “Today we have had our brush with history.†Worth to mention that Babur was the founder of Mughal rule in India , from which the Nehru-Gandhi dynasty have descended.

~*~*~*~*~*~

It is difficult to count how many institutes of higher education are named after Rajiv Gandhi but, Rajiv Gandhi himself was a person of low calibre. From 1962 to 1965, he was enrolled for a Mechanical Engineering course at Trinity College , Cambridge . But, he left Cambridge without a degree because, he could not pass exams. Next year in 1966, he joined Imperial College , London but, again left it without a degree.

K. N. Rao in the above said book alleges that Rajiv Gandhi became a Catholic to marry Sania Maino. Rajiv became Roberto. His son's name is Raul and daughter's name is Bianca. Quite cleverly the same names are presented to the people of India as Rahul and Priyanka.

In personal conduct Rajiv was very much a Mughal. On 15th August 1988 he thundered from the ramparts of the Red Fort: “Our endeavor should be to take the country to heights to which it belonged about 250-300 years ago. It was then the reign of Aurangzeb, the "jeziya" master and number one temple destroyer.â€


The press conference that Rajiv Gandhi gave in London after taking over as prime minister of India was very informative. In this press conference, Rajiv boasted that he is not a Hindu but a Parsi. Feroze Khan's father and Rajiv Gandhi's paternal grandfather was a Muslim gentleman from the Junagadh area of Gujarat . This Muslim grocer by the name of Nawab Khan had married a Parsi woman after converting her to Islam. This is the source where from the myth of Rajiv being a Parsi was derived. Mind that he had no Parsi ancestor at all. His paternal grandmother had turned Muslim after having abandoned the Parsi religion to marry Nawab Khan. Surprisingly, Parsi Rajiv Gandhi was cremated as per Vedic rites in full view of Indian public.

~*~*~*~*~*~

Dr. Subramanian Swamy writes that Sonia Gandhi's name was Antonia Maino. Her father was a mason. He was an activist of the notorious fascist regime of Italy and he served five years imprisonment in Russia . Sonia Gandhi have not studied beyond high school. She learnt some English from a English teaching shop named Lennox School at the Cambridge University campus. From this fact she boasts of having studied at the prestigious Cambridge University . After learning some English, she was a waitress at a restaurant in Cambridge town.

Sonia Gandhi had intense friendship with Madhavrao Scindia in the UK , which continued even after her marriage. One night at 2 AM in 1982, Madhavrao Scindia and Sonia Gandhi were caught alone together when their car met an accident near IIT Delhi main gate.

When Indira Gandhi and Rajiv Gandhi were Prime Ministers, PM's security used to go to New Delhi and Chennai international airports to send crates of Indian treasures like temple sculptures, antiques, paintings etc to Rome . Arjun Singh as CM and later as Union Minister in charge of Culture used to organize the plunder. Unchecked by customs, they were transported to Italy to be sold in two shops named Etnica & Ganpati, owned by Sonia Gandhi's sister Alessandra Maino Vinci.

Indira Gandhi died not because her heart or brain were pierced by bullets, but she died of loss of blood. After Indira Gandhi was fired upon, Sonia Gandhi strangely insisted that bleeding Indira Gandhi should be taken to Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, in opposite direction to AIIMS which had a contingency protocol to precisely deal with such events. After reaching Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Sonia Gandhi changed her mind and demand that Indira Gandhi should be taken to AIIMS, thus wasting 24 valuable minutes. It is doubtful whether it was immaturity of Sonia Gandhi or a trick to speedily bring her husband to power.

Rajesh Pilot and Madhav Rao Scindia were strong contenders to the Prime Minister's post and they were road blocks in Sonia Gandhi's way to power. Both of them died in mysterious accidents.

There are circumstantial evidences pointing to the prima facie possibility that the Maino family have contracted LTTE to kill Rajiv Gandhi. Nowadays, Sonia Gandhi is quite unabashed in having political alliance with those like MDMK, PMK and DMK who praise Rajiv Gandhi's killers. No Indian widow would ever do that. Such circumstances are many, and raise a doubt. An investigation into Sonia's involvement in Rajiv's assassination is necessary. You may read Dr. Subramanian Swamy's book “Assassination Of Rajiv Gandhi â€" Unasked Questions and Unanswered Queriesâ€
(ISBN : 81-220-0591-8). It contains indications of such conspiracy.

~*~*~*~*~*~

In 1992, Sonia Gandhi revived her citizenship of Italy under Article 17 of the Italian Citizenship Law. Under Italian law, Rahul and Priyanka are Italian citizens because Sonia was an Italian citizen when she gave birth to them. Rahul Gandhi's Italian is better than his Hindi. Rahul Gandhi is an Italian citizen is relevant from the fact that on 27th September 2001 he was detained by the FBI at Boston airport, USA for traveling on an Italian passport. If a law is made in India that important posts like that of President and Prime Minister should not be held by a person of foreign origin, then Rahul Gandhi automatically disqualifies to contend for the post of Prime Minister.

~*~*~*~*~*~

After finishing school education, Rahul Gandhi got admission at the St. Stephens College in New Delhi , not on merit basis but on sports quota of rifle shooting. After a brief stay there in 1989-90, he did his BA from Rollins College , Florida in 1994. Just for doing BA one need not go to the US . The very next year, in 1995 he got M.Phil. degree from Trinity College , Cambridge . The genuineness of this degree is questioned as he has done M.Phil. without doing MA. Amaratya Sen's helping hand is thought to be behind. Many of you might have seen the famous movie “Munna Bhai MBBSâ€
.

In 2008 Rahul Gandhi was prevented from using an auditorium of the Chandra Shekhar Azad University in Kanpur for a students" rally. Subsequently, the Vice-Chancellor of the university, V.K. Suri, was ousted by the UP Governor. During 26/11 when the whole country was tense about how to tackle the Mumbai terror, Rahul Gandhi was lavishly partying with his friends till 5 AM. Rahul Gandhi advises austerity for all Congress members. He says it is the duty of all politicians to be austere. On the other hand he has a ministerial bungalow with a fully equipped gym. He is a regular member of at least two of the Delhi "s poshest gyms, one of which is 5-star rated. Rahul Gandhi's trip to Chennai in 2009 to campaign for austerity cost the party more than Rs 1 Crore. Such inconsistencies show that initiatives taken by Rahul Gandhi are not his own but, workout of his party men only.

During the 2007 election campaign in Uttar Pradesh, Rahul Gandhi said that “if anyone from the Nehru-Gandhi family had been active in politics then, the Babri Masjid would not have fallenâ€
. It doubtlessly shows his Mohammedan affiliation as a loyalty to his ancestors. On Dec 31, 2004, John M. Itty, a retired college professor in Alappuzha district of Kerala, contended that action should be taken against Rahul Gandhi and his girlfriend Juvenitta alias Veronica for staying together for three days at a resort in Kerela. It is a criminal offense under Immoral Trafficking Act as they are not married. Anyway, one more foreigner daughter-in-law is waiting to rule the tolerant Indians.

Rahul Gandhi withVeronica

~*~*~*~*~*~

The Swiss magazine Schweizer Illustrierte's 11th November 1991 issue revealed that Rahul Gandhi was the beneficiary of accounts worth US $2 billion controlled by his mother Sonia Gandhi. A report from the Swiss Banking Association in 2006 revealed that the combined deposits of Indian citizens are far greater than any other nation, a total of US $1.4 trillion, a figure exceeding the GDP of India. This dynasty rules greater than half of India . Ignoring the center, out of 28 states and 7 union territories, more than half of them have Congress government at any point of time. Upto Rajiv Gandhi there was Mughal rule in India , with Sonia Gandhi, the Rome rule on India have started.

~*~*~*~*~*~

The objective behind writing this article is to acquaint the citizens of India with their national leaders and show how a dynasty has misused the democracy of this country. Several prestigious national assets and schemes are named after these lose-character people to immortalize them. Many other shocking facts are not presented in this article because of lack of supporting evidence.

Vande mataram.

_______________________________________________

Extracts from other sources-

There are allegations that in the night of 3rd December 2006, Rahul Gandhi along with his foreigner friends gang raped then twenty four year old Sukanya Devi at a VIP Guest House in Amethi. She is the daughter of Balram Singh & Sumitra Devi of 23-12 Medical Choke, Sanjay Gandhi Marg, Amethi, Raebareli, Uttar Pradesh. Police refused to register complaint; the National Commission for Women headed by Dr. Girija Vyas acted as a Congress party office. The victim and her family is missing since then.

~*~*~*~*~*~

MOTILAL married and his first wife and son died at childbirth.

MOTILAL and his second wife THUSSU (name changed to SWAROOP RANI) had three children

THUSSU with MOBARAK ALI (Motilal's Boss) was the first son JAWAHAR LAL NEHRU (he was circumcised)

MOTILAL AND THUSSU had two daughters by name NAN (also called Vijaya Lakshmi) & KRISHNA

MOTILAL had also two sons out of Muslim women by name SHEIK ABDULLA &SYUD HUSSAIN

__________

VIJAYA LAKSHMI eloped with SYUD HUSSAIN (half brother and sister) and had a girl CHANDRALEKHA

VIJAYALAKSHMI MARRIED R.S. PANDIT and had two more girls NAYANTARA & RITA

JAWAHARLAL NEHRU married KAMALA KAUL (marriage never consummated)

JAWAHARLAL had an affair with SARADDHA MATA (assumed name) and had a son given away to an orphanage in BANGALORE

JAWAHARLAL had an affair with LADY MOUNTBATTEN but no children

JAWAHARLAL HAD MANY AFFAIRS and in the end died of SYPHILIS

KAMALA KAUL had an affair with MANZUR ALI (who is son of Mobark Ali who fathered Nehru also) and their daughter is INDIRA PRIYADARSINI NEHRU

KAMALA KAUL had an affair with FEROZ KHAN (son of Nawab Khan who supplied liquor to their house) but no children

__________

INDIRA was found in the bed with her GERMAN TEACHER at Shantiniketan

INDIRA PRIYADARSINI nikhahed as per Islamic rites FEROZ KHAN after converting herself to Islam. Her new name was MAIMUNA BEGUM and both had changed their name to fool the public of India on the advice of Gandhi by an affidavit in a court to INDIRA GANDHI and FEROZ GANDHI

INDIRA and FEROZ had one son by name RAJIV GHANDI (as per Islamic rites he was circumcised)

INDIRA had an affair with MOHAMMED YOUNUS and had a second son SANJIV GHANDI (later the name changed to SANJAY GHANDI to escape prosecution in UK for car theft. He was circumcised as per Islamic rites)

INDIRA had an affair with M.O. MATHAI (Nehru's steno) and a son was aborted

INDIRA had an affair with DHIRENDRA BRAMMACHARI but no children

INDIRA had an affair with DHINESH SINGH but no children

FEROZ had an affair with TARAKESWARI SINHA

FEROZ had an affair with MEHMUNA SULTANA

FEROZ had an affair with SUBHADRA JOSHI and many others.

 

 

 

 

  


Monday, November 21, 2011

 

27 Simple sentences..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 


Archives

June 2006   July 2006   July 2007   October 2007   March 2008   April 2008   September 2008   October 2008   October 2010   November 2010   December 2010   January 2011   February 2011   March 2011   April 2011   May 2011   June 2011   July 2011   August 2011   September 2011   October 2011   November 2011   December 2011   January 2012   February 2012   March 2012   April 2012   May 2012   June 2012   July 2012   August 2012   September 2012   October 2012   November 2012   December 2012   January 2013   February 2013   March 2013   April 2013   May 2013   July 2013   August 2013   September 2013   October 2013   November 2013   December 2013   January 2014   February 2014   March 2014   May 2014   July 2014   August 2014   September 2014   October 2014   November 2014   December 2014   January 2015   September 2015   October 2015   November 2015   February 2016   March 2016   May 2016   June 2016   July 2016   August 2016   September 2016   October 2016   November 2016   December 2016   March 2017   April 2017   May 2017   June 2017   July 2017   August 2017   September 2017   March 2018   April 2018   May 2018   June 2018   July 2018   September 2018   January 2019   March 2019   September 2019  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]