Bhavesh's Tryst

Little poems & notes created to break the mudane

Wednesday, September 19, 2018

 

What do one want

👍👍, What do one want,
ચા ને ખમણ,
નોન veg તપેલા મણ મણ,
છાશવારે દમણ,
દારૂ રૂપે ઈંધણ,
પૂરું થાય ચાહે ધન,
મજા માંગે મન,
આમ કેમ થાય નીજ મન માં પ્રભુ નું આગમન,
આસક્તિ વિનાનું શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય પાલન,
એજ ભક્તિ નું આકલન,
આજે, હમણાં અને કાલે પણ,
વિરમું છુ, સૌ ને ભાવેશ ઝવેરી ના નમન.

 

7 Scientific Ways To Optimize Your Sleep For Better Performance

In our society today, we are so focused on the work hussle… On the bustin’ out… On the go, go go!
… But what about the recovery? What about the restoration?
Why do we feel guilt and shame surrounding something so fundamental to our productivity, health, and wellbeing?
Why have we made such a taboo of sleeping?
Fortunately, Dr. Michael Breus breaks these nonsense taboos —once and for all— in a recent Mindvalley Podcast episode with Vishen Lakhiani, Optimizing Your Sleep.
Here’s the selfie Vishen posted with Dr. Breus on his Instagram.

Dr. Michael Breus is famously dubbed The Sleep Doctor, and for good reason — he has written 3 best-selling books and has dedicated years of passionate research to helping people optimize their sleep and perform at their very best.
Here are 7 science-based tips from Dr. Breus to help you get the most restorative, restful, and deep sleep possible.

1. Figure Out How Much Sleep You Need

Everybody’s sleep need is different. 8 hours is a myth, let’s just start right there. Not everybody needs 8 hours.
— Dr. Michael Breus
Dr. Breus gets 6 hours of sleep per night — and he’s the Sleep Doctor.
Crazy, right?
Not quite.
Once you understand how we’ve computed the “8-hour myth,” you’ll understand how un-crazy this is.
We need about 5 sleep cycles a night, and we’ve been told that a sleep cycle is 90 minutes long. This is where we derive our popular sleep metric: 5 (sleep cycles) times 90 (minutes) equals 450 minutes, which rounds up to approximately 8 hours.
But here’s the thing — not everyone’s sleep cycles are 90 minutes long. Actually, the length of a human sleep cycle can range anywhere between 75-90 minutes.
So, if you are like Dr. Breus and have a shorter sleep cycle, you’ll require less sleep.
Now, how do you figure out how much sleep you need? You can use a handy dandy method invented by the Sleep Doctor, himself.

Dr. Breus’ Bedtime Calculator


1. Set a wake up time

Most of us have a socially determined wake up time — whether we need to wake up for work, to take the kids to school, what-have-you.
This socially determined wake up time is a good thing. In fact, Dr. Breus recommends keeping this time consistent through all 7 days of the week to help lock in your circadian rhythm.

2. Set a bedtime

Now, let’s say that you need to be awake at 7am. Count 7 ½ hours backward from 7am, and make 11:30pm your new bedtime.

3. Note when you wake up

Set your alarm for 7am, and note what time you naturally wake up.
If you find that you naturally wake up at 6:30am, then perhaps you only require 7 hours of sleep.
If you find that you are still groggy or tired when your alarm goes off, then perhaps try setting an earlier bedtime. Don’t feel bad about this, either — the world’s top performers get an average of 8 hours and 36 minutes of sleep per night.
This is how you discover how much sleep you need a night. Wear it proud!

4. Adjust as necessary

Sometimes, our lives are far busier than normal. Other times, we suffer from illness, jet lag, or an influx of stress. During these times, allow yourself any additional sleep you may need to recover.

2. Educate Yourself

Everything you do, you do better with a good night’s sleep.
— Dr. Michael Breus
Just by missing out on a single sleep cycle, your cognition can go down as much as 33%… Your risk taking goes up, while your rational thought about the risks you are taking go down.
Hmm, does the sleeplessness of places like Las Vegas make a bit more sense now?
The amount —and quality— of sleep you typically get directly affects your immune function, cognition, mood, and overall health and wellbeing. The more you come to understand the importance of sleep, the more you will respect it and the better it will get for you.
To further educate yourself, you can get a sleep study done. During a sleep study, you can learn about any sleep disorders you may have (snoring, sleep apnea, periodic limb movements, etc.).
Then, take the steps necessary to resolve them. This is the future and there are things you can do to combat these common problems.  

3. Moderate Your Caffeine IntakeCaffeine has a half-life of 6-8 hours. This means that, after about 7 hours, half of the caffeine you’ve ingested is still in your system.
For this, Dr. Breus suggests that we stop drinking caffeine at about 2pm. This will give you enough time to get at least half of the caffeine out of your system by bedtime.
Coffee fanatics (like myself), you can switch to decaf after 2pm.

4. Mind Your Nighttime Alcohol


Alcohol is, undoubtedly, the most popular sleep aid in the world.
Alas, using alcohol as a sleep aid is a bad idea. While alcohol can (sometimes embarrassingly) cause you to pass out like a narcoleptic, it isn’t conducive to deep, restorative sleep.
There is a big difference between “going to sleep” and “passing out.”
It takes the human body 1 hour to digest an alcoholic beverage. So, an easy way to fix this problem is to just give yourself 1 hour for each drink. For example, if you finish your third glass of wine by 8pm, go to bed at 11pm.
Voilà! Problem solved.

5. Exercise


We needn’t toot the horn of exercise when it comes it our health, we all know those benefits. However, did you know that proper exercise is the best way to improve your quality of sleep?
And we don’t mean bustin’ out hard at the gym for an hour, either — 20 to 25 minutes of moderate exercise will do the trick. Moderate exercise is any movement that gets your heart rate up slightly, this includes exercise as simple as walking, slow dancing with your dog, and light yoga.
Here’s the catch — exercise, of any kind, too close to bedtime may be a bit too exciting for your body. Dr. Breus recommends winding down for 4 hours before bed.
But wait, what about the bedroom sport, sex? Don’t worry, Dr. Breus has some great ideas regarding our unique chronotypes and the best time to have sex.

6. Optimize Light Exposure


Our exposure to different spectrums of light and our circadian rhythms go hand-in-hand.
To keep your circadian rhythm on track, it’s important to get 15 minutes of direct sunlight within 30 minutes of waking up. Taking Fido on a short walk or eating your breakfast outside do will the trick splendidly.
Also, if you get tired during the day, you can try to take a “sunshine break” instead of a coffee break.
However, if you don’t have an opportunity to soak in the sun’s natural rays, you can purchase light bulbs that emit a blue spectrum of light. This blue light spectrum (400−495 nm) is a high-energy spectrum that acts like coffee for your brain — it turns the “melatonin faucet” off.
For this same reason, it’s important to avoid blue light at night.
Blue light emits from screens of all kinds, including our phones. Many of us try to counteract this by using the red light emitting “night mode” setting on our phones. But unfortunately, as Dr. Breus states on the Mindvalley Podcast, this setting is a complete bogus.
While the screen may give off a red tint, the blue light is still being emitted.
He recommends using a software that isn’t bogus — rather, it’s scientifically proven to adjust the light your screen emits depending on the time of day. It’s called F.lux software, and will adjust to a blue, sunlight spectrum during the day, and a warm, red hue at night.
If nothing else, you can also opt-in for some stylish (yes, they are cool) blue light blocker glasses.
Within your home, you can replace light bulbs with GoodNight bulbs, or a number of other spectrum-specific lights by lighting.science.

7. Nap Like A ProThis is another taboo-breaker: contrary to popular belief, napping is extraordinarily productive. A 26-minute nap increases performance by 30%.
During our podcast, Dr. Breus recommended two different modes of using naps as a superpower.

1. Traditional Power Naps

An ideal power nap is approximately 26 minutes.
The trick to optimizing your power naps is to know that naps have 3 different benefits depending entirely on the time of day you take them.
Morning naps boost memory and creativity.
Afternoon naps (siestas) boost alertness.
Evening naps can help to revitalize your focus.

2. The Nap-A-Latte

Catchy name, we know.
The Nap-A-Latte is a legit biohack which can drastically boost focus, alertness, and memory for at least 4 hours.
It’s simple.

Step 1

Chug a 6 oz cup of cooled or iced black coffee.
We say cooled or iced because we care about your mouth and don’t want you burning yourself (this hack is cool, but not worth a week of tastelessness), and we say black coffee because we care about your health (you can learn more about that in Vishen’s coffee post).

Step 2

Once the 6 ounces are down your hatch, lie down for a 20-minute nap.
Don’t worry— the coffee won’t affect the quality of your nap at all. It takes 20 minutes for the caffeine in coffee to reach plasma concentration levels and kick in.

Step 3

As you sleep, you will rid your body of the biological molecule that causes sleepiness, adenosine.
After about 20 minutes, just as your adenosine reserves are depleted —BAMM— the coffee kicks in and you feel like a zillion bucks.
According to Dr. Breus, this effect should work, solidly, for at least 4 hours. He also wants to make a special note that while this serves as an awesome biohack, it shouldn’t be used every day in place of proper sleep — proper sleep is number one!
Hope you enjoyed this guide and if you want to hear more about the science of sleep, tune in to the Mindvalley Podcast episode with Dr. Breus.
https://blog.mindvalley.com/how-to-optimize-sleep/?utm_source=maropost-broadcast&utm_medium=email&utm_campaign=health&utm_content=content-2018-09-18&utm_term=[list_mva]

Wednesday, September 12, 2018

 

અન્ન કણ-હરિ નામ- પૂર્ણ બ્રહ્મ - સંત તુકારામ


મુખ મહીં કણ મૂકતાં, નામ લેજો હરિનું
સહજ હવન થાશે, નામ લેતાં પ્રભુનું,
જીવન સજીવન કરતું, અન્ન છે પૂર્ણ બ્રહ્મ,
ઉદરભરણ નથી આ, જાણજો યજ્ઞકર્મ!
- સંત તુકારામ

Saturday, September 01, 2018

 

Happiness hormones

As I sat in the park after my morning walk, My wife came and slumped next to me. She had completed her 30-minute jog. We chatted for a while. She said she is not happy in life. I looked up at her sheer disbelief since she seemed to have the best of everything in life.
 "Why do you think so?" "I don't know. Everyone tells I have everything needed, but I am not happy."Then I questioned myself, am I happy?  "No," was my inner voice reply. Now, that was an eye-opener for me. I began my quest to understand the real cause of my unhappiness, I couldn't find one.

 I dug deeper, read articles, spoke to life coaches but nothing made sense. At last my doctor friend gave me the answer which put all my questions and doubts to rest. I implemented those and will say I am a lot happier person.

She said there are four hormones which determine a human's happiness - Endorphins, Dopamine, Serotonin, and Oxytocin. It is important we understand these hormones, as we need all four of them to stay happy.

Let's look at the first hormone the Endorphins. When we exercise, the body releases Endorphins. This hormone helps the body cope with the pain of exercising. We then enjoy exercising because these Endorphins will make us happy. Laughter is another good way of generating Endorphins. We need to spend 30 minutes exercising every day, read or watch funny stuff to get our day's dose of Endorphins.

The second hormone is Dopamine. In our journey of life, we accomplish many little and big tasks, it releases various levels of Dopamine. When we get appreciated for our work at the office or at home, we feel accomplished and good, that is because it releases Dopamine. This also explains why most housewives are unhappy since they rarely get acknowledged or appreciated for their work. Once, we join work, we buy a car, a house, the latest gadgets, a new house so forth. In each instance, it releases Dopamine and we become happy. Now, do we realize why we become happy when we shop?

The third hormone Serotonin is released when we act in a way that benefits others. When we transcend ourselves and give back to others or to nature or to the society, it releases Serotonin. Even, providing useful information on the internet like writing information blogs, answering people's questions on Quora or Facebook groups will generate Serotonin. That is because we will use our precious time to help other people via our answers or articles.

The final hormone is Oxytocin, is released when we become close to other human beings. When we hug our friends or family Oxytocin is released. The "Jhadhoo Ki Jhappi" from Munnabhai does really work. Similarly, when we shake hands or put our arms around someone's shoulders, various amounts of Oxytocin is released. 

Now, we can understand why we need to hug a child who has a bad mood.So, it is simple, we have to exercise every day to get Endorphins, we have to accomplish little goals and get Dopamine, we need to be nice to others to get  Serotonin and finally hug our kids, friends, and families to get Oxytocin and we will be happy. When we are happy, we can deal with our challenges and problems better.

Tuesday, July 03, 2018

 

Words with oddities

Longest Words

Cabbaged and fabaceae, each eight letters long, are the longest words that can be played on a musical instrument. Seven letter words with this property include acceded, baggage, bedface, cabbage, defaced, and effaced.

Aegilops, eight letters long, is the longest word whose letters are arranged in alphabetical order. Seven letter words with this property include beefily and billowy. Six letter words include abhors, accent, access, almost, biopsy, bijoux, billow, chintz, effort, and ghosty.

Spoonfeed, nine letters long, is the longest word whose letters are arranged in reverse alphabetical order. Trollied is an eight letter word with this property. Seven letter words with this property include sponged and wronged.

Cimicic and Cimicid, each seven letters long, are the longest words that are exclusively made up of Roman Numerals.

Nonsupports, eleven letters long, is the longest word in the English language made up of only letters in the second half of the alphabet. Ten letter words include prosupport, soupspoons, and zoosporous.

Overnumerousnesses, eighteen letters long, is the longest English word that consists of only letters that lack ascenders, descenders, and dots in lower case. Overnervousnesses is seventeen letters. Sixteen letter words with this property include curvaceousnesses and overnumerousness. Fifteen letter words with this property include erroneousnesses, nonconcurrences, overnervousness, and verrucosenesses.

Lighttight and lillypilly, each ten letters long, are the longest English words consisting only of letters with ascenders, descenders, or dots in lower case.

Tittifill, nine letters long, is the longest English word consisting only of letters with ascenders or dots in lower case. Eight letter words with this property include libidibi and tikitiki.

The only English words that consist entirely of letters with descenders in lower case are gyp and gyppy.

Honorificabilitudinitatibus, 27 letters long, is the longest English word consisting strictly of alterating consonants and vowels. An eighteen letter word with this property is epicoracohumeraler. A seventeen letter word with this property is hypovitaminosises. Sixteen letter words with this property include aluminosilicates, depolarizability, and supererogatorily. Fifteen letter words with this property include cytomegalovirus, heterozygosises, hexosaminidases, paramyxoviruses, pararosanilines, parasitological, tenosynovitides, tenosynovitises, unimaginatively, and verisimilitudes.

The Rot13 method of encrypting text is performed by rotating the alphabet by thirteen characters. Because there are 26 letters in the alphabet, the decryption process is the same as the encryption. The longest words to form other words when Rot13 encrypted are the seven letter words abjurer and nowhere, which become each other.

Letters

Dermatoglyphics, misconjugatedly, and uncopyrightable, each fifteen letters long, are the longest English words in which no letter appears more than once. Fourteen letter words with this property are ambidextrously, benzhydroxamic, hydromagnetics, hydropneumatic, pseudomythical, schizotrypanum, sulphogermanic, troublemakings, undiscoverably, and vesiculography.

Esophagographers and unprosperousness, each sixteen letters long, are the longest English words in which each of their letters occurs at least twice.

Esophagographers, sixteen letters long, is the longest English word in which each of its letters occurs exactly twice. A fourteen word with this property is scintillescent. Twelve letter words with this property include happenchance and shanghaiings. Ten letter words with this property include arraigning, concisions, intestines, and horseshoer.

Sestettes is a word in which each of its letters occurs three times.

The word chincherinchee is the only known English word which has one letter occurring once, two letters occurring twice, and three letters occurring three times.

Ultrarevolutionaries is a word in which each of the five main vowels occurs twice.

Eunoia, six letters long, is the shortest word in the English language that contains all five main vowels. Seven letter words with this property include adoulie, douleia, eucosia, eulogia, eunomia, eutopia, miaoued, moineau, sequoia, and suoidea. (The scientific name iouea is a genus of Cretaceous fossil sponges.)

Caesious, eight letters long, is the shortest word in the English language that contains all five main vowels in alphabetical order. Nine letter words with this property are acheilous, acheirous, aerobious, arsenious, arterious, autecious, facetious, and parecious.

Suoidea, seven letters long, is the shortest word in the English language that contains all five main vowels in reverse alphabetical order. Other words with this property are scarce; they include the ten letter words duoliteral and unoriental, the fourteen letter word subcontinental, and the fifteen letter words neuroepithelial and uncomplimentary.

Facetiously, eleven letters long, is the shortest word in the English language that contains all six vowels in alphabetical order. A twelve letter word with this property is abstemiously. The fourteen letter words adventitiously and sacrilegiously have this property but also have repeated vowels.

Twyndyllyngs, twelve letters long, is the longest word in the English language without any of the five main vowels. An eleven letter word with this property is the singular form, twyndyllyng. An eight letter word with this property is symphysy. Seven letter words with this property include gypsyfy, gypsyry, nymphly, and rhythms.

Strengths, nine letters long, is the longest word in the English language with only one vowel.

Strengthlessnesses, eighteen letters long, is the longest word in the English language with only one vowel repeated. A seventeen letter word with this property is defenselessnesses. A sixteen letter word with this property is strengthlessness. A fifteen letter word with this property is defenselessness. A fourteen letter word with this property is degenerescence. Thirteen letter words with this property are degenerescent, disinhibiting, effervescence, handcraftsman, kinnikinnicks, philistinisms, primitivistic, retelemetered, and whipstitching.

Euouae, six letters long, is the longest English word consisting only of vowels, and, also, the English word with the most consecutive vowels. Words with five consecutive vowels include cooeeing and queueing.

Archchronicler, catchphrase, eschscholtzia, latchstring, lengthsman, and postphthisic each have six consonants in a row. Borschts has six consonants in a row in just one syllable. Words with five consecutive consonants include angstrom, angsts, birthplace, dumbstruck, eighths, heartthrob, lengths, postscript, strengths, thumbscrew, twelfths, warmths, and witchcraft.

Hotshots consists of the same four letters repeated. There are other eight letter words with this property, but none are common: beriberi, caracara, chowchow, couscous, froufrou, greegree, guitguit, kavakava, lavalava, mahimahi, and matamata.

Abcaree, abchalazal, abcoulomb, crabcake, and drabcloth are among the only words in the English language that contain "abc."

Hydroxyzine is the only word in the English language that contains "xyz."

The longest alphabetic sequences to appear in English words are "mnop" and "rstu." Mnop appears in such words as gymnopaedic, gymnophiona, gymnoplast, limnophilous, prumnopitys, semnopithecus, somnopathy, and thamnophile. Rstu appears in such words as overstudy, overstuff, superstud, and understudy.

You and ewe are pronounced the same but share no letters in common. Eye and I is another such pair. Oh and eau is yet another.

Subbookkeeper is the only English word with four pairs of double letters in a row. Assessee and keelless are the shortest words with three pairs of double letters. Cooee is the shortest word with two double letters.

Only a few words (not counting three letter words) start with the same three letters they end with. They include: aftershaft, anticipant, anticoagulant, anticonvulsant, antiformant, antioxidant, antiperspirant, calendrical, entablement, entanglement, entertainment, enthrallment, enthralment, entrapment, hotshot, ingesting, ingratiating, ingrowing, ionization, microsomic, nicotinic, physiography, phytogeography, phytography, redeclared, respires, restores, restructures, tormentor, and underground. As a special case, six letter words with this property are atlatl, bonbon, booboo, bulbul, cancan, chichi, dumdum, grigri, motmot, murmur, pawpaw, pompom, tartar, testes, and tsetse.

Fewer words (excluding four letter words) start with the same four letters they end with. These include uricosuric and the nonsense word abracadabra. As a special case, eight letter words with this property are beriberi, caracara, chowchow, couscous, froufrou, greegree, guitguit, hotshots, kavakava, lavalava, mahimahi, and matamata.

Typewriters

Aftercataracts and tesseradecades, each fourteen letters long, are the longest words that can be typed using only those letters normally typed with the left hand. Twelve letter words with this property include aftereffects, desegregated, desegregates, reasseverate, reverberated, reverberates, and stewardesses.

Johnny-jump-up and niminy-piminy, twelve letters long, are the longest words that can be typed using only those letters normally typed with the right hand. Eleven letter words with this property include hypolimnion and kinnikinnik. Nine letter words with this property include homophony, homophyly, monophony, nipponium, nonillion, pollinium, and polyonomy.

Leptothricosis and leucocytozoans, each fourteen letters long, are the longest English words that are normally typed using strictly alternating hands. Thirteen letter words with this property include antiendowment, antisudorific, autotoxicosis, dismantlement, leucocytozoan, and neurotoxicity. Twelve letter words with this property include authenticity and suspensorial.

Postmuscular, twelve letters long, is the longest English word that is normally typed by switching hands every two letters.

Rupturewort, eleven letters long, is the longest word that can be typed using only those letters in the top row of a typewriter. Ten letter words with this property are pepperroot, pepperwort, pewterwort, pirouetter, prerequire, pretorture, proprietor, repertoire, repetitory, tetterwort, and typewriter.

Shakalshas, ten letters long, is the longest English word that can be typed using only those letters in the middle row of a typewriter. Nine letter words with this property include flagfalls, hadassahs, and haggadahs. Eight letter words with this property include alfalfas, galagala, galahads, and haskalah.

Deeded, hummum, muhuhu, and muumuu, each six letters long, are the longest English words that are normally typed with just one finger. Five letter words with this property include ceded, mummy, unnun, and yummy.

RinkWorks.com is typed by alternately moving left and right from key to key.

Symmetry

CHECKBOOK, nine letters long, is the longest word in the English language composed entirely of letters with horizontal symmetry in upper case. Eight letter words with this property include BEDECKED, BOOHOOED, CODEBOOK, COOKBOOK, DOBCHICK, EXCEEDED, HOODOOED, and KEBOBBED.

HOMOTAXIA, nine letters long, is the longest word in the English language composed entirely of letters with vertical symmetry in upper case. Eight letter words with this property include AUTOMATA, AUTOTOMY, MOTIVITY, MAHIMAHI, MATAMATA, MYXOMATA, and THATAWAY. Seven letter words with this property include AUTOMAT, MAMMOTH, MAXIMUM, TAXIWAY, WITHOUT, and the proper name TIMOTHY. Hyphenated terms with this property include HOITY-TOITY and MOUTH-TO-MOUTH.

HAH, HOH, HUH, MA'AM, MOM, OHO, TAT, TIT, TOT, TOOT, TUT, and WOW are several words which, when written in upper case letters, have vertical symmetry.

I, OHO, and IHI'IHI are the only words in the English language that, when written in upper case letters, have horizontal and vertical symmetry and consist entirely of letters that have both horizontal and vertical symmetry.

ZOONOSIS, eight letters long, is the longest word in the English language composed of letters with 180 degree rotational symmetry. Six letter words with this property include NINONS, ONIONS, and SOZINS.

MOW, SIS, and SWIMS, when written in upper case letters, have 180 degree rotational symmetry.

COUSCOUS, eight letters long, is the longest word in the English language such that one cannot tell visually if it's been written in all upper case or all lower case letters. Four letter words with this property are COCO, COOS, COWS, CUSS, SCOW, VOWS, WOOS, WUSS, and ZOOS.

Anagrams

Conservationalists and conversationalists, each eighteen letters long, are the longest non-scientific English words that are anagrams of each other. Internationalism and interlaminations are sixteen letter anagrams of each other.

Basiparachromatin and marsipobranchiata, each seventeen letters long, are anagrams of each other that have no more than three consecutive letters in common. Thermonastically and hematocrystallin are sixteen letter anagrams of each other that have this same property.

Nitromagnesite and regimentations, each fourteen letters long, are anagrams of each other without any consecutive letters in common.

Interrogatives, reinvestigator, and tergiversation, each fourteen letters long, are the longest three non-scientific English words that are anagrams of each other. They have no more than three consecutive letters in common with each other.

Monday is the only day of the week that has an anagram, which is dynamo. March, April, and May are the only months of the year that have anagrams, which are charm, ripal, and yam.

Earth, having the anagrams hater and heart, and Mars, having the anagrams arms and rams, are the only planets with anagrams.

Contained Words

Thitherwards contains the most English words spelled consecutively within it: a, ar, ard, ards, er, he, her, hi, hit, hithe, hither, hitherward, hitherwards, I, it, ither, the, thither, thitherward, wa, war, ward, and wards, totaling twenty-three words. Therein, seven letters long, contains twelve words: er, ere, he, her, here, herein, I, in, re, rein, the, and there.

Ushers contains the most personal pronouns spelled consecutively within it: he, her, hers, she, and us, totaling five pronouns.

Syllables

Scraunched and the archaic word strengthed, each ten letters long, are the longest English words that are only one syllable long. Nine letter monosyllabic words are scratched, screeched, scrounged, squelched, straights, and strengths.

Rugged is a two syllable word that can be made one syllable by adding letters to it to make shrugged. The two syllable word ague can be made one syllable by adding letters to make it vague or plague.

Are is a one syllable word that can be made into a three syllable word by adding just one letter to make area. Similarly, came can become cameo, gape can become agape, and lien can become alien. Adding a letter to the middle of smile becomes the three syllable word simile. Similarly, whine can become wahine.

Io may be the shortest two syllable word in the English language. Other candidates are aa, ai, and eo, but there is some dispute over the pronunciation and legitimacy of these words.

Iouea, five letters long, is the shortest four syllable English word. Oceania, oogonia, and oxyopia, each seven letters long, are the shortest five syllable English words.

Chasm, dirndl, massacring, rhythm, sarcasm, and vrbaite have more syllables than pronounced vowels. Contractions and words that end in ism and ithm also have this property. Proper names with this property include Edinburgh and Hamtramck.

Articles

Sometimes redundancy creeps into accepted usage when terms are translated from one language to another. Rio Grande River is redundant to a speaker of both English and Spanish, as is Sierra Mountains, but, when addressing an English speaker, the extra English specification makes sense.

Friday, June 08, 2018

 

How Advanced Technology can affect our Consciousness

While smart phones and social media allow us to expand our connection to others across the globe, they also split our focus and disrupt the flow of life in the present and can create a kind of adult ADD that impairs our ability to connect deeply or intimately with others. Even those aware of this dichotomy between connections and real connecting accept the tradeoff as they share their inner lives via this electronic interface and bathe in the glow of the self-gratification it brings. Others have said as much in different forums over the past ten years.
What I would like to explore is how this seemingly innocuous tradeoff can lull us to sleep until one day, in the near or distant future, we wake up and look in the bathroom mirror and see the reflection of a cyborg-like creature looking back at us. For a split second we realize that something is amiss, some deeper connection to self, life, and some vague concept of a higher order, before we launch ourselves into our robotic life.
Neural implants
This is the situation faced by the main character in my novel, I, Human (Cosmic Egg, 2016), set in the late 21st century when most people have neural implants that bestow 200+ IQs but atrophied feeling and intuition that lead to massive emotional breakdowns.
Alan Reynard wonders, recording his thoughts in a subprogram of his processor to be flushed later “…if we hadn’t lost some essential quality as a species in our rush toward technological progress.” The problem for him and his techno minders is that after 50 years of their use, they have lost the capacity to understand, if not less, to programmed integrative functioning.
The story revolves around Alan being sent to a borny enclave — inhabited by those who refuse the mental upgrade — and to a spiritual healer who has had some success in modifying these neural implants, which are made from human brain cells and are thus affected by subtle energy. They hope his sessions with her will reprogram his experimental neural processor, which they can then roll out to the masses as an upgrade to “fix the problem.”
However, Alan has an awakening and gives his minders more than they had bargained for.
Dystopian world
So how does our society, if this possible scenario has any predictive value, find itself in such a dystopian world? Well, as the proverb reminds us, “The road to hell is paved with good intentions,” or closer still, Virgil’s version of it: “The descent to hell is easy.”
It would be the result, I speculate, of the continual erosion of our self-reflective consciousness, or the “watcher” in our mindfulness exercises. Today, most of us are already finding it hard to keep “present” with the frenetic pace of our lives, which seems to double in intensity each year — exponential growth is the term the techies use and attribute it to technological progress. So to keep up or just cope, we increasingly rely on tech devices like smart phones to manage the onslaught of information, and to pay our bills, read books or watch amusing YouTube videos. In fact, as media sources claim, Millennials check their smartphones 43 times a day, and use them to connect to Facebook 14 times a day. This compulsive use comes while we’re eating lunch, working our jobs, even talking on the phone while emailing someone else, creating more split-focus.
Technology can be a great facilitator — I’m old enough to remember working jobs and writing novels without word processors and the Internet — and it improves efficiency, but it also can create a great dependency.
It seems innocuous to have a digital online banking account and let the bank add up our monthly charges, instead of balancing our checkbooks. And it’s less stressful to have Internet exchanges with dozens of friends a day, instead of a sit-down with one person in which you look into their eyes and “feel” the truth of their being. Or, when we take our kids to a national park and let them keep their eyes glued to their “screens” instead of the “greens” of the natural world around them “to keep the peace.”
As I said, this all seems rather innocuous, until the erosion of our feeling centers, which Jung would claim allows us to ascertain proper values, is such that a great many people can get taken in by a huckster running for political office because they can’t see beyond the sizzle to the bankrupted values of their platform.
Surrogate ego
It seems to me that technology can be such an extension of our mental framework that it becomes like our surrogate ego with all of its greedy needs, which are satisfied by its amazing reach into the world and its ready access to instant gratification. If you feel a mid-afternoon letdown and need relief, online porn, shopping and Chinese takeout are just a click away. If you can’t connect to your mate or boy/girlfriend, you can find superficial connections on an online dating site. If your boss doesn’t like your proposal, go shopping for a new job on an online professional headhunter site. This kind of kinetic environment just feeds the superficial aspects of our ego identification.
Increasingly, if we don’t practice our mindfulness exercises — the author Jacob Liberman suggested that every day we should undertake 40 mini-meditations lasting 30 seconds each — and check out our smartphones instead, we will lose our connection to the greater whole of ourselves, and the universe at large.
This is how I see us buying into greater and greater technological intrusions into our bodies and minds to the eventual extent I depict in my futuristic novel.
Brave new world
Just look at the plethora of pharmaceutical ads on television: $4.5 billion spent in 2014. Now think what they will offer 30 or 40 years down the road: to go along with your Viagra or its future substitute, use the new testosterone pump to keep the orgasms coming, as it were. Or, why suffer from depression — or use talk therapy or body therapy to integrate feelings — when there’s a Brave New World supermarket that makes Soma look like candy canes, and you can escape your misery for an hour or a lifetime.
But, the real appeal, I surmise, would be enhancement technology, like the neural implants I posit in I, Human that raise IQs to 200+, allow you to read and absorb 30 pages of text a minute, make you a human calculator, and utilize logic circuits to put a facile spin on any position. Just look how fast smartphones overtook us and shaped how we operate in the world. How could you resist the appeal of a neural implant, or not buy them for your children and watch them fall behind in school and get second-tier jobs?
How does the character in my novel pull out of his own society induced tech coma? His experimental processor, while allowing the integration of more feelings, programs mental feedback like a monkey-mind on steroids. Alan must use an extreme mindfulness focus to counter, and then offset, its influence to stay sane. The trick is how to program new neural pathways into the processor that would be undetectable to the brain scientists of the day. He achieves this by using rising Kundalini energy, or the energy of life, which affects the human brain cells of his processor and creates the needed pathways to greater functionality for all.
My hope is that the extreme situation of my fictional world will motivate us, as the process of writing it did for me, to increase our connection to ourselves and to our concept of a Higher power, to be able to resist the ego temptations of such technology, which are here now with more coming down the road soon.
Let me add that technology isn’t in and of itself bad, regressive or evil. How we use it determines its value, and that depends on who is using it and the state of their consciousness.

Saturday, May 26, 2018

 

खुमारी - ओशो

खुमारी - ओशोडोल भी रहे मस्ती में और जागे भी,
नाच भी रहे और जागे भी...
गीत को उठने दो, गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो
गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो...
चुप्पी को छुने दो लफ़्जों के नर्म तारों को,
चुप्पी को छुने दो, चुप्पी को छुने दो लफ़्जों के नर्म तारों को
और लफ़्जों को, और लफ़्जों को चुप्पी की गजल गाने दो।
गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो...
खोल दो खिड़कियाँ सब, और उठा दो पर्दे,
नयी हवा को बंद घर में आने दो।
छत से झाँक रही कब से है चाँदनी की परी,
दिया बुझा दो, आँगन में उतर आने दो।
फ़िजाँ में छाने लगी है, फ़िजाँ में छाने लगी है बहार की रंगत
फ़िजाँ में छाने लगी है बहार की रंगत...
जुही को खिलने दो, जुही को खिलने दो और चम्पा को महक जाने दो।
गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो...
जरा संभलने दो मीरा की थिड़कती पायल,
जरा संभलने दो, जरा संभलने दो मीरा की थिड़कती पायल,
जरा गौतम के सधे पाँव बहक जाने दो।
जरा संभलने दो मीरा की थिड़कती पायल,
जरा गौतम के सधे पाँव बहक जाने दो।
गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो...
हँसते होठों को, हँसते होठों को जरा चखने दो अश्कों की नमी...
और नम आँखों को, और नम आँखों को जरा फ़िर से मुस्कुराने दो।
हँसते होठों को जरा चखने दो अश्कों की नमी...
और नम आँखों को, और नम आँखों को जरा फ़िर से मुस्कुराने दो।
दिल की बातें अभी झड़ने दो हरसिंगारों सी,
बिना बातों के कभी आँख को भर आने दो
रात को कहने दो कलियों से राज की बातें
गुलों के होठों से उन राजों को खुल जाने दो
जरा जमीं को अब उठने दो, जरा जमीं को अब उठने दो अपने पाँवों पर
जरा आकाश की बाहों को भी झुक जाने दो
जरा जमीं को अब उठने दो अपने पाँवों पर
जरा आकाश की बाहों को, जरा आकाश की बाहों को भी झुक जाने दो।
गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो...
जरा संभलने दो मीरा की थिड़कती पायल,
जरा गौतम के सधे पाँव बहक जाने दो।
कभी मंदिर से भी उठने दो, कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज
कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज
कभी मस्जिद की घंटियों को भी बज जाने दो
कभी मस्जिद की घंटियों को भी बज जाने दो
पिंजरे के तोतों को दुहराने दो झूठी बातें,
अपनी मैना को तो, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो।
उनको करने दो मुर्दा रस्मों की बर्बादी का गम
हमें नयी जमीं, नया आसमां बनाने दो।
एक दिन उनको उठा लेंगे सर आँखों पर
आज जरा खुद के तो पाँवों को संभल जाने दो
एक दिन उनको उठा लेंगे इन सर आँखों पर
आज जरा खुद के तो पाँवों को संभल जाने दो
गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो...
जरा संभलने दो मीरा की थिड़कती पायल,
जरा गौतम के सधे पाँव बहक जाने दो।
जरा सागर को बरसने दो बन कर बादल
और बादल की नदी को सागर में खो जाने दो।
जरा चंदा की नर्म धूप में सेंकने को बदन
जरा सूरज की चाँदने में भींग जाने दो।
उसको खोने दो, उसको खोने दो जो कि पास कभी था ही नहीं
उसको खोने दो जो कि पास कभी था ही नहीं
जिसको खोया ही नहीं, जिसको खोया ही नहीं उसको फ़िर से पाने दो
उसको खोने दो जो कि पास कभी था ही नहीं
जिसको खोया ही नहीं उसको फ़िर से पाने दो
गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो...
जरा संभलने दो मीरा की थिड़कती पायल,
जरा गौतम के सधे पाँव बहक जाने दो।
अरे हाँ हाँ हुए हम, लोगों के लिए दीवाने
अब लोगों को भी कुछ होश में आने दो
ये है सच कि बह्त कड़वी है मय इस साकी की
ये है सच कि बह्त कड़वी है मय इस साकी की,
रंग लाएगी गर साँसों में उतर जाने दो
छलकेंगे जाम जब छाएगी खुमारी घटा,
जरा मयखानों के पैमानों को तो संभल जाने दो
जरा साकी के तेवर तो बदल जाने दो।
गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो...
जरा संभलने दो मीरा की थिड़कती पायल,
जरा गौतम के सधे पाँव बहक जाने दो।
न रहे मयखाना, न रहे मयखाना, न मैख्वार, न साकी, न शराब
नशे को ऐसे भी एक हद से गुजर जाने दो
उसको गाने दो, उसको गाने दो अपना गीत मेरे होठों से
उसको गाने दो अपना गीत मेरे होठों से
मुझे उसके सन्नाटे को गुनगुनाने दो।
जरा संभलने दो मीरा की थिड़कती पायल,
जरा गौतम के सधे पाँव बहक जाने दो।
गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो...
गीत को उठने दो, गीत को उठने दो और साज को छिड़ जाने दो...

Friday, May 25, 2018

 

Woment

WOMEN

O Lord what a creation

It is through them that we get this entire world, society and nation

They nurture us with values, pride & passion

It's the highest relation

However mundane or hectic life may turn, they have the gumption

It is horrifying to imagine a world without women

To care, love, nourish, nurture who will be there every now & then

Respect each women in life, every time, don't ask when

From her womb to tomb every life has a story

Let us salute women's glory

When life turn's dreary

Nights are scary

Torch bearers are mostly mothers or sisters or women whom we marry

On a day men may not be able to make a required slurry

Women always make a perfect luscious curry

Men mostly have low patience, always running in a flurry

Women have an inherent art to plan and tame any kind of hurry

They can think vividly and take you out of blue

Men cannot easily break that glue

God have gifted them with a special hue

All will agree that's perfectly true

From complex office tasks, to child care, to the perfect tea that they brew

Even in dire situations women seldom slew

Never underestimate to think a women's voice as a shrill mew

Universe's divine force will make you vanish like a trifle dew

The Lord created her uniquely, she always deserves a front pew

Archives

June 2006   July 2006   July 2007   October 2007   March 2008   April 2008   September 2008   October 2008   October 2010   November 2010   December 2010   January 2011   February 2011   March 2011   April 2011   May 2011   June 2011   July 2011   August 2011   September 2011   October 2011   November 2011   December 2011   January 2012   February 2012   March 2012   April 2012   May 2012   June 2012   July 2012   August 2012   September 2012   October 2012   November 2012   December 2012   January 2013   February 2013   March 2013   April 2013   May 2013   July 2013   August 2013   September 2013   October 2013   November 2013   December 2013   January 2014   February 2014   March 2014   May 2014   July 2014   August 2014   September 2014   October 2014   November 2014   December 2014   January 2015   September 2015   October 2015   November 2015   February 2016   March 2016   May 2016   June 2016   July 2016   August 2016   September 2016   October 2016   November 2016   December 2016   March 2017   April 2017   May 2017   June 2017   July 2017   August 2017   September 2017   March 2018   April 2018   May 2018   June 2018   July 2018   September 2018  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]